ဘာသာစကား: Burmese

အင္တာနက္၏ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား (The Internet of Good Things IoGT)

IoGTသည္ သင့္ဘ၀ထံသုိ႔ ေကာင္းျခင္းမ်ားယူေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ၀က္ဘ္အေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လက္ကုိင္ဖုန္းမွတဆင့္ ဖြင့္ယူသုံးစဲြႏုိင္သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားစုစည္းထားသည့္ အစု တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္သင့္ရပ္ရြာလူထုထံသုိ႔ ပညာေပးႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစႏုိင္သည္။

IoGT တြင္ပါ၀င္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္မိခင္က်န္းမာေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ အီဘိုလာ၊ ပိုလီယိုႏွင့္ကာလ၀မ္းေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္အရြယ္မ်ားအတြက္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အင္တာနက္ေဘးကင္းစြာသုံးစဲြႏိုင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။

IoGT ကုိခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား၊ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ား၊ အျခားမိသားစု၀င္မ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသူမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနသည့္ေနရာမ်ား၌ပင္ ေဒသအလိုက္ ေခတ္ႏွင့္ညီေသာ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတုိ႔မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး အခမဲ့ တိုက္ရိုက္ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္၏ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား - ယေန႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ရွင္သန္ႏုိင္ပါေစ။”

The Internet of Good Things