ဘာသာစကား: Burmese
111cda517b5d4059bf43bf3a0f93d579

ကြန္ဒံုးမပါဘဲလိင္ဆက္ဆံပါကအႏၱရာယ္ကင္းပါသလား?

သင့္အေျဖကိုေရြးပါ [မကင္းပါ] သို႔မဟုတ္ [ဟုတ္ကဲ့ လံုး၀ကင္းပါသည္]

အေျဖ- မကင္းပါ။ ကြန္ဒံုးမပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းအပါအ၀င္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကူးစက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားစသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးဦးကိုသိရွိႏိုင္ရန္ ယခုမွစတင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ သင့္ကိုယ္သင္ အကာအကြယ္ ျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things