ဘာသာစကား: Burmese
131292108d124f44b7ceca50ef69633b

ကၽြႏု္ပ္တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ရွိေနႏိုင္သည္။ အခုဘာလုပ္ရမလဲ ?

သင့္အေျဖကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ [သင္ဖ်ားနာလာခ်ိန္အထိေစာင့္ပါ] သို႔မဟုတ္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကိုခံယူပါ]

အေျဖ - သူငယ္ခ်င္း-စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကိုခံယူလိုက္ပါ။ သင့္တြင္အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြိပုိး ရွိေနသည့္ဟုသံသယရွိေနပါက အေသအခ်ာသိရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္း ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမွာ စပ္သပ္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစစ္ေဆးခ်က္သည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာရွိေနေသာ္လည္း ေရာဂါပိုး ရွိ-မရွိ သင့္အေျခအေနကိုသိရွိျခင္းသည္ သင္က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေျခအေန ေစာေစာ သိရေလ အေျခအေနပိုေကာင္းမြန္ေလ ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုးရွိစဥ္မည္သို႔ေနထိုင္ၾကရမည္ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးမရွိပါကလည္း မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ကို စစ္ေဆးေပးသည့္ဌာနမ်ားက ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အေရးေပၚေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါ - အျဖဴေရာင္လိုင္း (ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၆ ပန္းေရာင္လိုင္း (မိန္းကေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၇ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ (ေဆးခန္း) သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္လိုက္ပါ။

The Internet of Good Things