ဘာသာစကား: Burmese
02e9f02bb7f445dbb9f4a2e2e16d38a4

ကၽြႏု္ပ္သူငယ္မ်ားသည္မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးကိုအေပ်ာ္သေဘာသံုးစြဲပါက

သင့္အေျဖကိုေရြးလိုက္ပါ။ [မွန္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မွားပါသည္]

အေျဖ- မွားပါသည္္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သင္၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ဆိုး၀ါးစြာေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး တစ္သက္တာပတ္ လံုးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္မပူးေပါင္းမီ ႏွစ္ႀကိမ္မွ်ေလာက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ မူးယစ္ေဆး မသံုးဘဲ ေဆးစြဲေနသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ အေကာင္းဆံုးမွာ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားကိုရွာေဖြေပါင္းသင္းပါ။ ၀ါသနာပါရာ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုခုကို စတင္လုပ္လိုက္ပါ။

The Internet of Good Things