ဘာသာစကား: Burmese
babaa056221942a6aaac78cc52ac44ad

ကၽြႏု္ပ္သည္လိင္တူဆက္ဆံသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက အိပ္ခ်္အိုင္းဗီြပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသလား?

သင့္အေျဖကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ [ရႏိုင္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မရႏိုင္ပါ]

အေျဖ - ရႏိုင္ပါသည္။ လူတိုင္း - လိင္ဆက္ဆံမႈကို စိတ္အားသန္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္သည္ လိင္တူခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လိင္မတူသူႏွင့္ျဖစ္ေစ အကာ အကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံပါက အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ လိင္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး သံုးစဥ္ ေဆးထိုးအပ္ကို မွ်ေ၀သံုးစြဲေနသူမ်ားသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသည္။

The Internet of Good Things