ဘာသာစကား: Burmese
31e9b5c207f14e80a77e4398fee851ad

ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းရံုျဖင့္ သင္ကိုယ္၀န္ရရွိႏိုင္ပါသလား ?

အေျဖကိုေရြးခ်ယ္ပါ [တစ္ခါတစ္ရံ] သို႔မဟုတ္ [မရႏိုင္ပါ]

အေျဖ- မရႏိုင္ပါ - ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းနမ္း႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ္၀န္မရရွိႏိုင္ပါ။ သုတ္ရည္မ်ား မိန္မကိုယ္၏ မ်ဳိးပြားလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ သို႔မဟုတ္ မ်ဳိး
ပြားလမ္းေၾကာင္းအနီးအနားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရာမွသာ ကိုယ္၀န္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ဘယ္လိုရလာႏိုင္သလဲ ? (၁) အမ်ဳိးသမီးသားဥအိမ္မွ (အမဆဲလ္ကလပ္စည္း) သားဥမ်ားထုတ္လႊတ္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သားဥ မ်ားႏွင့္ (၂)အမ်ဳိးသားမ်ား၏သုတ္ေသြးရည္ (အဖိုဆဲလ္ကလပ္စည္း)ႏွင့္ ထိေတြ႔ေပါင္းစည္းကာ မ်ဳိးစပ္မိျခင္းမွ ကိုယ္၀န္ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားထံမွ သုတ္ရည္သည္ မိန္းကေလး၏ မိန္းမကိုယ္ မ်ဳိးပြားအဂၤါလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္လိုက္သည္။ သုတ္ရည္သည္ အျဖဴေရာင္ရွိ ေစးကပ္ခၽြဲျပစ္သည့္အရည္ျဖစ္ၿပီး ေယာက္်ားေလးထံမွ ထုတ္လႊတ္လိုက္သည့္ သုတ္ရည္တြင္ သုတ္ေကာင္ကေလးမ်ား သန္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းသုတ္ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဥႁပြန္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္သြားသည္။ မိန္းကေလးအေနႏွင့္ လတ္တေလာသားဥထုတ္လႊတ္ခ်ိန္ (သူမ၏မ်ဳိးဥအိမ္တစ္ခုခုမွ သားဥမ်ားထုတ္လႊတ္ခ်ိန္) ျဖစ္ပါက သုတ္ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားႏွင့္ သားဥမ်ား ထိေတြ႔ေပါင္းစပ္မိပါက မ်ဳိးေအာင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

The Internet of Good Things