ဘာသာစကား: Burmese
1f14214ca4d24e8597224db8474b3be5

ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းရာမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသလား ?

သင့္အေျဖကိုေရြးခ်ယ္ပါ [မူတည္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [ဘယ္ေတာ့မွမကူးစက္ႏိုင္ပါ]

အေျဖ - မူတည္ပါသည္။ေရယုန္ေရာဂါသည္ တစ္ခုတည္းေသာ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ႏွဳတ္ခမ္းျခင္းနမ္းရာမွ တစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူတစ္ဦး၏ ႏွဳတ္ခမ္းေပၚႏွင့္ႏွဳတ္ခမ္း၀န္းက်င္တြင္ အနာမ်ားေပါက္ေနပါက ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္း နမ္းရာမွ အျခားတစ္ဦးထံသို႔ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရတတ္ပါသည္။

ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းရာမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ အိပ္ခ်္ပ္အိုင္ဗီြပိုးသည္ အထူးသျဖင့္ (၁)ေသြး (၂)သုတ္ရည္ (၃)မိန္းမကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္ (၄)စအိုမွထြက္ေသာအရည္ (၅)မိခင္ႏို႔ တို႔မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစဥ္ ေဆးထိုးအပ္ကိုမွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာဂါပိုးရွိသူမိခင္မွသေႏၶသားသို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္မီးဖြားစဥ္ သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြး ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားဆံုးကူးစက္တတ္ပါသည္။

The Internet of Good Things