ဘာသာစကား: Burmese
a5e3a2a0e36c4519b729eff034052d6b

လူတိုင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးအတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးလို႔ရႏိုင္ပါသလား ?

သင့္အေျဖကိုေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ [လံုး၀အေသအခ်ာဘဲ] သို႔မဟုတ္ [ကၽြႏု္ပ္မစစ္ေဆးခဲ့ရပါ]

အေျဖ - လံုး၀အေသအခ်ာဘဲ။ လူတုိင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးအတြက္ ္စစ္ေဆးခြင့္ရသင့္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကူးစက္ခံေနရသူ အမ်ား အျပားသည္ သူတို႔အေျခအေနကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မသိရွိၾကေပ။ က်န္းမာေပ်ာ္႐ြင္စြာႏွင့္ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ သတိျပဳမွတ္သားထားရမည့္အခ်က္မွာ သင့္အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီကမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ကို ခံယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း လိင္ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္မွ်ေ၀သံုးစြဲခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ပါက သင့္အေျခ အေနသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ ေယဘူယ် နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခမ်ား ရွိသူသည္ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးခြင့္ရသင့္ပါသည္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အေရးေပၚေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါ - အျဖဴေရာင္လိုင္း (ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၆ ပန္းေရာင္လိုင္း (မိန္းကေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၇ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ (ေဆးခန္း) သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္လိုက္ပါ။

The Internet of Good Things