ဘာသာစကား: Burmese

အစားအေသာက္မ်ားအတူ မွ်ေ၀သံုးစြဲရံုျဖင့္ သင္အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသလား ?

သင့္အေျဖကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ [တစ္ခါတစ္ရံ] သို႔မဟုတ္ [မရႏိုင္ပါ]

အေျဖ - မရႏိုင္ပါ၊အစားအေသာက္မ်ားမွ်ေ၀စားသံုးရံုႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးမကူးစက္ႏိုင္ပါ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးသည္ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္ (၅)မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ (၁)ေသြး (၂)သုတ္ရည္ (၃)မိန္းမကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္ (၄)စအိုမွထြက္ေသာအရည္ႏွင့္ (၅)မိခင္ႏို႔ စသည္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မိမွသာ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပုိးသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစဥ္ ေဆးထိုးအပ္မွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္၊ ေမြးဖြားစဥ္ႏွင့္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးစဥ္ (ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မွသေႏၶသားသို႔) ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္း၊ ပိုးကင္းစင္သည့္ေဆးထိုးအပ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း အကယ္၍ သင့္တြင္အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိေနသူျဖစ္ပါက (ART) ေအအာရ္တီေဆးကုထံုးျဖင့္ စနစ္တက်ကုသျခင္းမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္သည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမင့္မားစြာေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things