ဘာသာစကား: Burmese
4042b347969547c58497709a722f279c

အတင္းအၾကပ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ပါလားလား ?

သင့္အေျဖကိုေရြးလိုက္ပါ။ [မွန္ပါသည္/ဟုတ္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မဟုတ္ပါ]

အေျဖ - မွန္ပါသည္/ဟုတ္ပါသည္။ ကံအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပ်ိဳေဖာ္၀င္စအရြယ္မ်ား အလိုမတူသည့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းခံရမႈ ႏႈန္းမ်ားသည္ ျမင့္ မားလ်က္ရွိသည္။ မည္သည့္ အလိုမတူသည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈတိုင္းသည္ အၿမဲမွားယြင္းေနသည္။ အတင္းအၾကပ္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳခံရျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ (ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွစ္ခုစလံုးအတြက္) ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ မရႏိုင္သည့္ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိလာႏိုင္သည့္ ဆိုး၀ါးသည့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံခံရေၾကာင္းသိရွိရပါက သူတို႔အတြက္ သင္၏ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ ေလာေလာဆယ္ႏွင့္ ေနာက္အစဥ္အျမဲ လိုအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ နားေထာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အစပ်ိဳးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳမ်ားအား ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာျပရန္ (သူတို႔ အား) အားေပးတိုက္တြန္းပါ။ သို႔မွသာ သူတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္ယံုၾကည္ရသည့္ လူႀကီး (သက္ႀကီးပိုင္း) တစ္ဦးဦးကို အသိေပးေျပာျပျခင္းသည္ (အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္) ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု ပင္ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things