ဘာသာစကား: Burmese
4dc7dd44e9b943f380fdc9fb58594b26

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဆိုတာေအအိုင္ဒီအက္စ္နဲ႔အတူတူဘဲလား ?

သင့္အေျဖကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ [တူပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မတူပါ]

အေျဖ - မတူပါအိပ္ခ်္အိုင္ဗီြသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ မတူပါ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီသည္ လူ၏ခုခံအားကို က်ဆင္းေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္ အိုင္ဗြီသည္ လူတို႔၏နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေပးေနသည့္ လူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ခုခံအားစနစ္ကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္ သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကို ကုသမႈခံယူျခင္းမရွိပါက ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေခၚ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အရည္မ်ားျဖစ္သည့္ (၁)ေသြး (၂)သုတ္ရည္ (၃)မိန္းမ ကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္ (၄)စအိုမွထြက္ေသာအရည္ႏွင့္ (၅)မိခင္ႏို႔တို႔မွသာ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္လာပါက ခႏၶာ ကိုုယ္သည္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လူတို႔သည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ ဆက္ႏြယ္လာသည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးရျခင္း ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things