ဘာသာစကား: Burmese
a9c8a5f9aa9341fc85ab15f86110b3e2

အေပ်ာ္အပါးမလိုက္စားျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာေရြးခ်ယ္မႈဟုတ္ပါသလား ?

သင္အေျဖကိုေရြးလိုက္ပါ။ [ လံုး၀အေသအခ်ာဘဲ] သို႔မဟုတ္ [သိပ္မေသခ်ာဘူး]

အေျဖ - သိပ္မေသခ်ာဘူး။ လိင္ မဆက္ဆံျခင္း (သို႔မဟုတ္အပ်ာ္အပါးမလိုက္စားျခင္း)သည္ ကိုယ္၀န္မရရွိေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကဲ့သို႔ေသာ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ ယခုမွစတင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္အထိေရာက္ဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာ (ေဆးခန္း) သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။

The Internet of Good Things