ဘာသာစကား: Burmese
4df720ff70244bcc8836b98bce489085

အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ အေဖာ္အမ်ားအျပားရွိေနသူမ်ားသည္ အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားပါသည္။

သင့္အေျဖကိုေ႐ြးလ်ယ္လိုက္ပါ၊ [လံုး၀မွန္ကန္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [သိပ္မေသခ်ာပါ]

အေျဖ - လံုး၀မွန္ကန္ပါသည္။အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ အေဖာ္အမ်ားအျပားရွိေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါက အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားျပား ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင့္တြင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင့္တြင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ပတ္သက္ ဆက္ဆံမႈသည္ ညီမွ်မႈရွိၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things