ဘာသာစကား: Burmese
16995a4df4654d89910945a66dca8a3f

ေက်ာင္းစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳျခင္း

ေက်ာင္းစာအတြက္ အင္တာနက္က ကူညီႏုိင္ပါသည္။

ကြႏ္ုပ္သည္ ေက်ာင္း/တကၠသိုလ္စီမံခ်က္တစ္ခုအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္ေနသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ အင္တာနက္ကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္နည္း။ ?

The Internet of Good Things