ဘာသာစကား: Burmese

ဆုေၾကးေငြေပါက္တယ္လုိ႔ စာမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း ?

လိမ္လည္ရုိက္စားလုပ္သည္မ်ားကုိ သိရွိေအာင္ သင္ယူပါ။

သင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္းတြင္ သင္ဆုေၾကးေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆုပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ရက္တုိစရိတ္ၿငိမ္း အပန္းေျဖခရီးစဥ္ စသျဖင့္)ေပါက္သည္ဆုိသည့္ အီးေမး သုိ႔မဟုတ္ စာတုိမ်ား လက္ခံရရွိတတ္ေပမည္။

The Internet of Good Things