ဘာသာစကား: Burmese
2f3be833df3249c588dc517747d5d16a

ဓါတ္ပံုမ်ားေတာင္းဆိုလာမႈအေပၚတုန္႔ျပန္ျခင္း

မိမိဓါတ္ပုံမ်ား မပုိ႔ခင္ ႏွစ္ႀကိမ္စဥ္းစားပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ထူးျခားစိတ္၀င္စရာေကာင္းသည့္ ေကာင္ေလး/ ေကာင္မေလးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ခု သူ/သူမက ကၽြႏ္ုပ္ဓါတ္ပုံအခ်ိဳ႕ကုိ ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုေနသည္။ ပုိ႔သင့္ မပုိ႔သင့္ ကၽြႏု္ပ္သိပ္မေသခ်ာဘူး …

The Internet of Good Things