ဘာသာစကား: Burmese

သင့္ကုိဆက္သြယ္ေနသည့္ သူကုိ သင္သိပါသလား?

အြန္လုိင္းသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ေတာင္းဆုိမႈအသစ္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အြန္လုိင္းသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ေတာင္းဆုိလာမႈကုိ လက္ခံရရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္မသိပါ၊ ကၽြႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ ?

The Internet of Good Things