ဘာသာစကား: Burmese

အႏိုင္က်င့္လူလည္က်တတ္သူမ်ားအား မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။

စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာစာမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင္စိတ္ပ်က္၀မ္းနညမိေစမည့္/စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေစမည့္ ဆိုး၀ါးေသာ စာမ်ား ေပးပုိ႔ေနသည္ဆုိပါက သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အခ်က္အနည္းငယ္ရွိပါသည္။

The Internet of Good Things