ဘာသာစကား: Burmese
ebae0316ad8042fcbe0cce6a6df0f5b5

အဆုိပါအလုပ္အကုိင္ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ ဟုတ္ပါသလား ?

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကုိင္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ကၽြႏု္ပ္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အလုပ္ေပးလုိေၾကာင္း စာပုိ႔လာသည္။ သူတု႔ိႏွင့္ လူကုိယ္တုိင္လာေတြ႕ရန္ ေျပာဆုိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ ?

The Internet of Good Things