ဘာသာစကား: Burmese
7b119e6750b34751b9d2ac24a5e0c6de

အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ ဘယ္ေလာက္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီလဲ?

ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကည့္လိုက္ပါ။

ေမးခြန္းအားလံုးကုိ [ မွန္သည္ / ဟုတ္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [ မွားသည္ /မဟုတ္ပါ ] ဟုေျဖဆိုပါ။ သင္အေျဖမ်ားကို စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေရးမွတ္ပါ။ ေမးခြန္းမ်ား ေအာက္နားတြင္ အေျဖမွန္ကို ရွာေဖြပါ။

ေမးခြန္း (၁) တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ကၽြႏု္ပ္အေၾကာင္း ရယ္စရာေလွာင္ေျပာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမႈေရကြန္ယက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည္။ သူ႔ကိုျပန္ၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို႔ သေဘာတူပါသလား ? အေျဖ [ တူပါသည္ ] သို႕မဟုတ္ [ မတူပါ ]

ေမးခြန္း(၂) ကၽြႏု္ပ္သည္ သူငယ္ခ်င္း၏ အေကာင့္(account) ထဲ၀င္၍ သူငယ္ခ်င္း၏ မက္ေဆ့မ်ားမ်ားကို ၂-မိနစ္ခန္႔ ဖြင့္ၾကည့္မိသည္။ အဲဒါ လုပ္သင့္ပါရဲ႕လား? အေျဖ [ တူပါသည္ ] သို႔မဟုတ္ [မတူပါ ]

ေမးခြန္း(၃) တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မသင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လူမႈေရးကြန္ယက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည္။ သူတို႔ကို တုိင္ၾကားဖုိ႔ သေဘာတူမွာလား ? အေျဖ [ တူပါသည္ ] သို႔မဟုတ္ [မတူပါ ]

ေမးခြန္း(၄) ကၽြႏု္ပ္သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ခုသူ/သူမက သူ/သူမေနထုိင္ရာေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။ အဲဒါ သြားေတြ႔ဖို႔သင့္ေတာ္ပါရဲ႕လား? အေျဖ [ ဟုတ္ကဲ့တူပါသည္] သို႔မဟုတ္ [ မတူပါ ]

ေမးခြန္း(၅) အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဆုေၾကးေငြေပါက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာမ်ားသည္ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားျခင္း ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား ? အေျဖ [ဟုတ္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မဟုတ္ပါ]

ေမးခြန္း(၆) ကၽြႏု္ပ္မသိေသာသူတစ္ဦးထံမွ ေပးပို႔လာေသာ မက္ေစ့စာတစ္ေစာင္ရရွိသည္။ ယင္းမက္ေဆ့စာထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ လင့္ခ္ (အျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖြင့္ေပးသည့္စာတမ္း)ပါရွိသည္။ ဘာအေၾကာင္းအရာလဲ သိရွိေအာင္ ယင္း လင့္ခ္အား ဖြင့္သင့္ပါသလား ? အေျဖ [သင့္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မသင့္ပါ]

ေမးခြန္း(၇) ကၽြႏု္ပ္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္စကားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္၏ အခင္မင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကိုပဲ မွ်ေ၀ေျပာျပထားမယ္ဆုိ ေျပာသင့္ပါသလား? အေျဖ [ေျပာသင့္ပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မသင့္ပါ]

ေမးခြန္း(၈) အင္တာနက္ေပၚရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းစီမံကိန္းပေရာဂ်က္အတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်မည္ဆိုပါက သေဘာတူပါသလား ? အေျဖ [တူပါသည္] သို႔မဟုတ္ [မတူပါ]႔ထားရွိပါ တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

The Internet of Good Things