ဘာသာစကား: Burmese

သင္ဘယ္ေလာက္အေကာင္းဆံုးေျဖႏုိင္ခဲ့သလဲ ? အခုဘဲ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္!

ေမးခြန္း(၁) အေျဖ [သေဘာမတူပါ] အျခားသူတစ္ဦးဦးက သင့္ကိုအရင္ ထိခုိက္နာက်င္ အရွက္ရေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာလဟာလမ်ား တင္ျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္လက္စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ား ျပန္လည္မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ပို၍ဆိုး၀ါးေစပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အႏိုင္က်င့္လူလည္က်သူမ်ားအား ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမလဲ ? တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၂) အေျဖ [သေဘာမတူပါ] သင့္တြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ထားရွိခြင့္ရွိသည္။ ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ အျခားသူမ်ားတြင္လည္း ၎တုိ႔ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမ်ားကုိ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အျခားသူမ်ား၏ အေကာင့္(account)ထဲ၀င္၍ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၎တုိ႔ဖုန္းကုိသုံး၍ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ေရးျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရေပ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သီးသန္႔ထားရွိပါ တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၃) အေျဖ [သေဘာတူပါသည္] လူမႈေရးကြန္ယက္၏ လူထုစံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ဓါတ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအား တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ယင္းစံႏႈန္းကုိဆန္႔က်င္မႈမ်ားထဲတြင္ အႏုိင္က်င့္လူလည္က်မႈမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မလုိလားအပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မႈတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါက ယင္းတင္ထားေသာအေၾကာင္းအရာ သိုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္ပံု အနီးရွိ “report”ခလုတ္ကုိႏွိပ္ကာ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင့္စိတ္ကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ား/ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၄) အေျဖ [မတူပါ] အင္တာနက္ေပၚတြင္ သိေသာသူတစ္ဦးကုိ အျပင္တြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံမည္ဆုိပါက သတိရွိရန္လုိအပ္သည္။ ေတြ႔ဆုံမည့္ေနရာကုိ လူအမ်ားသြားလာေလ့ရွိေသာေနရာမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ဥပမာ - ကုန္တုိက္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား) သင္ဘယ္ကုိသြားမယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ေတြ႕မယ္ဆုိတာ သူငယ္ခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးကုိ အၿမဲေျပာသြားပါ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးကုိ သင္ႏွင့္အတူလုိက္ပါရန္ ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္လွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္းသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အဆိုပါအလုပ္အကုိင္ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ဟုတ္ပါသလား ? တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၅) အေျဖ [ဟုတ္ပါသည္] သင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္းတြင္ သင္ဆုေၾကးေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆုပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ရက္တုိစရိတ္ၿငိမ္း အပန္းေျဖခရီးစဥ္ စသျဖင့္)ေပါက္သည္ဆုိသည့္ အီးေမး သုိ႔မဟုတ္ စာတုိမ်ား လက္ခံရရွိတတ္ေပမည္။ အဆုိပါသတင္းစကားမ်ားသည္ လုပ္ႀကံဖန္တီး လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ထားျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ သင္ဆုမဲ သုိ႔မဟုတ္ ဆုေၾကးေငြေပါက္သည္ ဆုိျခင္းမွာ ယုတၱိမရွိပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆုေၾကးေငြေပါက္တယ္လုိ႔ စာမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၆) အေျဖ [မသင့္ပါ] သင္ကိုယ္တိုင္မသိသည့္သူမ်ားထံမွ ေပးပို႔ထားသည့္ E-mail မ်ားကို ဖြင့္မၾကည့္မိပါေစႏွင့္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆုေၾကးေငြေပါက္တယ္လုိ႔ စာမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း တြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၇) အေျဖ [မသင့္ပါ] မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သင္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္စကားလုံးမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သီးသန္႔ထားရွိပါတြင္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

ေမးခြန္း(၈) အေျဖ [တူပါသည္] အင္တာနက္တြင္ င္တာနက္တြင္အေျဖ ္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျမာက္အျမားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ သင္၏ ေက်ာင္း / တကၠသိုလ္စီမံခ်က္အတြက္ မူလအရင္းအျမစ္၏အမည္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်မ္းကိုးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္တ

The Internet of Good Things