ဘာသာစကား: Burmese

အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရန္ အလြန္ရွက္ရြံအခက္အခဲေတြ႔ေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိး သင့္တြင္ ေမးျမန္းရန္ရွိပါသလား ?

အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရန္ အလြန္ရွက္ရြံအခက္အခဲေတြ႔ေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိး သင့္တြင္ေမးျမန္းရန္ရွိပါသလား ?

မပူပန္ပါႏွင့္။ သင့္ကို အကူအညီေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွိေနပါသည္။ Connect smartမွ သင္အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေျဖမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသုံး၀င္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူစိမ္းမ်ားထံမွ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လုိေၾကာင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ေငြလိမ္လည္ ရိုက္စားျပဳလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ သင့္ အြန္လိုင္းေပၚရွိကုိယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းၾကည့္ရႈေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ သင့္ ေက်ာင္းစာမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ယူမႈမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ အင္တာနက္ မည္သို႔သံုးစြဲရမည္ကို အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

“အဆင့္မွီေသာဆက္သြယ္ျခင္း”သည္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကုိ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုံးစဲြလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံက်သည့္အခ်က္မ်ားကုိ သင္ယူလုိစိတ္ရွိသူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ ယခင္က အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ိဳးေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ခုကုိ စုိးရြံေနရသည္ျဖစ္ေစ မိမိယုံၾကည္ရေသာသူတစ္ဦးဦးထံ ေျပာျပ အကူအညီေတာင္းခံရန္ မေမ့ေလ်ာ့ပါႏွင့္။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္မ်ားေခၚဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ အခမဲ့သီးသန္႔တယ္လီဖုန္းလုိင္းႏွင့္ နံပါတ္မ်ား ထားရွိၾကသည္။

သင္အဆင့္မွီေေသာဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား?

The Internet of Good Things