ဘာသာစကား: Burmese
ca52b3c99cfd4700bc0f5ff234cb471f

ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္သည္တုိ႔ကို ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္မည္နည္း။

တကမာၻလံုး၌ မုိင္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါနယ္ပယ္ ၃ခုကို အဓိက ဦးတည္သည္။ ၁) မုိင္းအႏၱရာယ္ပညာေပး (Mine Risk Education - MRE)။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား မုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာစစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိရွိျပီး ပိုမုိလံုျခံဳစြာေနႏိုင္ေရးကို ဦးတည္သည္။ MRအလုပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သည္ မုိင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပး တေျပးညီအသံုးျပဳေရး ကိရိယာတစ္စံု ျပဳစုျပီးျဖစ္ရာ ၄င္း ကိရိယာကို သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ စတင္ျဖန္႔က်က္အသံုးျပဳသြားရန္ဦးတည္ထားသည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ စခန္းမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည့္ ရပ္ရြာမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကို မုိင္းအႏၱရာယ္ ပညာေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္္မည္ျဖစ္သည္။

၂) မုိင္းဒဏ္သင့္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးမႈ။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ အခန္းက႑မွာ မုိင္းဒဏ္သင့္ျပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား အသက္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္ အစုိးရႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားေပးေနသည့္/ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ အတူလုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၃) ေထာက္ခံတိုက္တြန္းမႈ။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေထာက္ခံတုိက္တြန္းမႈမ်ား (ဥပမာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ မိုင္းတုိက္ဖ်က္ေရးစာခ်ဳပ္၊ သမားရိုးက်လက္နက္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္)

The Internet of Good Things