ဘာသာစကား: Burmese
089594a0b41b4e6dbb9a352f937a646b

မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သူတုိ႔မွ ပံ့ပိုးေပးေနသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမျမႈပ္မုိင္းအႏၱရာယ္မွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိမႈသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ သိသိ သာသာ တုိးတက္လာေသာ္လည္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိမႈမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေပ။

ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာမသန္စြမ္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ာအပါအဝင္ ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မုိင္းဒဏ္သင့္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဌာနသည္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူထားသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာစစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား ဒဏ္ခံရသူမ်ားအား ကူညီ ပံ့ပိုးမႈအပါအ၀င္ ဌာန၏ အေလးထားမႈ ျမင့္တက္လာသည္။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္။ ဥပမာ အေရးေပၚက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စိတ္လူမႈပိုင္းဆုိင္ရာႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသျဖင့္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ မည္သူမ်ားမွ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ ပံ့ပိုးေန သည့္ ရွင္းလင္းေသာ ေျမပံုတစ္ခုလုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သို႔ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ျပီး မည္သူတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ရမည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိကိစၥသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ မုိင္းအႏၱရယ္အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ အဓိကအစီအစဥ္မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ထင္ျမင္မိပါသည္။

The Internet of Good Things