ဘာသာစကား: Burmese
bfb6ffbd70bd47488cf503860589b562

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားျပႆနာ မည္မွ်ၾကီးမားသနည္း။

ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္း ၁၄ခု၌ ၇ခုသည္ ေျမျမႈပ္ မုိင္းမ်ား/ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္ ေသာစစ္ပြဲ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျဖင့္ ေျမျမႈပ္မိုင္းဒဏ္သင့္ေနရာမ်ား ရွိျပီး ေျမျမႈပ္မုိင္း အမ်ားစုမွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ထားရွိၾကသည္။

The Internet of Good Things