ဘာသာစကား: Burmese
e47efda2c06141f996cefa5943353f75

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာစစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကို ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဓိက အစျပဳေျခလွမ္းမ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔နည္း။

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ တြဲဖက္သဘာပတိျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕ရွိသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာန ၁၀ခုႏွင့္ ေဒသခံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္း ၂၈ခုေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္းအတြက္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ဖန္တီးေပးျပီး အဓိကေဆာင္ရြက္ သူမ်ား အၾကား ထိေရာက္သည့္ ညွိႏိႈင္း မႈတစ္ခု ေသခ်ာေစရန္ ဦးတည္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမုိနီးကပ္မႈရရွိျပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္၊ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ MRWG ႏွစ္ခုအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ Working group သည္ မုိင္းအႏၱရာယ္ပညာေပး၊ မုိင္းဒဏ္သင့္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၂ ႏွစ္တာ ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ကို ေရးဆြဲခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္သည္မွာ အလွဴရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ဤစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things