ဘာသာစကား: Burmese
9415885b77d448a6bad3e5e15567e7af

ေျမျမႈပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာစစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပိုမုိ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရ/ေသဆံုးၾကသနည္း။

The Internet of Good Things