ဘာသာစကား: Burmese
fa5ba6df2b1c4dfaa02396a88aeff9dd

ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒ႑ာရီအခ်ိဳ႕၊ မွားယြင္းေသာယံုၾကည္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို သင္သိပါသလား။

ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ႏွင့္ DanChuartAid အဖြဲ႕သည္ အစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း လ်က္ ဗဟုသုတ၊ စိတ္သေဘာထား ႏွင့္ ဓေလ့အက်င့္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာစစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒ႑ာရီအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things