ဘာသာစကား: Burmese
7682d00a09a64f529e6451371ae35c3b

ဘ၀အတြက္သိမွတ္စရာ” ဆိုတာဘာလဲ ?

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစ ၿပီး ေ၀ဒနာခံစားေနမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ေ၀ဒနာခံစားေနမႈ မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ စရိတ္စကနည္းပါးသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးႁမွင့္ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမ်ားသည္ မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက မွ်ေ၀ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္မွာ သံသယမရွိႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ကေလးမ်ားဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီး ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွဦးစြာတာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ‘ ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ’ သည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားေသဆံုးျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ’ ကို ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္ဖ္) ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(ဒဗလ်ဴအိပ္ခ်္အို)၊ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔(ယူနက္စကို)၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔(ယူအဲန္အက္ဖ္ပီေအ)၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္(ယူအဲန္ဒီပီ)၊ အိပ္အိုင္ဗီြ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီ အစဥ္(ယူအဲန္ေအ့ဒ္စ္)၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္(ဒဗလ်ဴအက္ဖ္ပီ) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀ပါသည္။

ဤ ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး UNICEF DRC’s Digital Communication onwww.ponabana.com မွ မိသားစုႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အေျခအေနသစ္ မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ စီစဥ္ထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္သည္။

‘ ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ‘ ကို ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရးႏွင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလိုသည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မိဘမ်ား၊ အဖိုးအဖြားမ်ား၊ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေန သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလး၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အေကာင္းဆံုးအေျခအေနျဖင့္ အစပ်ဳိးႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ‘ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ‘ တြင္ပါရွိေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းကိုးကား ႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို လူတိုင္းသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ကာ လက္ေတြ႔လိုက္နာေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ေစ့ေဆာ္ တိုက္တြန္းျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

‘ဘ၀တြက္တာသိမွတ္စရာ’ ကုို အားလံုးဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

The Internet of Good Things