ဘာသာစကား: Burmese
3bdc9a3077884cbb8a8d580c23a66b95

ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္း၏ အေရးႀကီးပံု

ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိမွတ္စရာမ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတို္က္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ကေလးသူငယ္ (၃) သန္းေက်ာ္ အသက္ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ားႀကဳိတင္တိုက္ေကၽြးထိုးႏွံေပးထားျခင္းျဖင့္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ၀က္သက္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ (ဘီ)၊ ဆံုဆို႔နာေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ပိုလီယိုအေၾကာေသေရာဂါ၊ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ ႐ူဘဲလားေခၚဂ်ဳိက္သိုးေရာဂါႏွင့္ ေမးခိုင္ေရာဂါအပါအ၀င္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္၍ရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးရျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ႀကိဳတင္ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးထားၿပီးေသာ ကေလးမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ဆံုးရွဳံးရျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဤေရာဂါဆိုးမ်ားမွ ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ကေလးငယ္အားလံုး ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

မိန္းကေလးတိုင္းႏွင့္ေယာက်္ားေလးတိုင္း ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလံုးကုိ အျပည့္အ၀ အႀကိမ္ျပည့္ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးထားရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ေစာစီးစြာ ကာကြယ္ထားျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ကေလးအသက္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္အတြင္းအရြယ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးထားရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူမတို႔ႏွင့္ သူမတို႔၏ေမြးကင္းစကေလးမ်ားကို ေမးခိုင္ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး ၂၁.၈-သန္းခန္႔သည္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွၤတိုက္ေကၽြးျခင္းမ်ား မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ဤ အေရအတြက္မွာ အိႏၵိယ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံ ၃-ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ရွိသည္။

မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူုမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္း၏ အေရးႀကီးပံု၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးအစီအစဥ္ဇယားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးရမည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူုမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား သာမန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါမသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္ စသျဖင့္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုမ်ား ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိမွတ္စရာအခ်က္မ်ား

၁။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ကေလးငယ္တိုင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလံုးကိုအႀကိမ္ျပည့္ ထိုးႏွံ တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ ေစာစီးစြာႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကေလးအသက္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ဒုတိယႏွစ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ မိဘတိုင္းႏွင့္ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလံုးကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အျပည့္အ၀ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးၾကရမည္ကို က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။

၂။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးထားျခင္းျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေရာဂါအမ်ားအျပားကို အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ကေလးကို ကာကြယ္ ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးထားျခင္းမရွိပါက နာမက်န္းျဖစ္ရန္ အလားအလာပိုရွိပါသည္။ ရာသက္ပန္မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ဆံုးရွဳံးရ ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။

၃။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတိုင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေမြးကင္းစကေလးငယ္တိုင္း ေမးခိုင္ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။အ ကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးသည္ ယခင္ကတည္းက ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ေမးခိုင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္ရယူရန္္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပသစစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူတိုင္းအတြက္ ေဆးထိုးပိုက္အသစ္ ႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္အသစ္ကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။ လူတိုင္းကလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈ တိုင္းအတြက္ ေဆးထိုးပိုက္အသစ္ႏွင့္ေဆးထိုးအပ္အသစ္ကို အသံုးျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

၅။ လူအမ်ားအျပား အတူတကြစုေ၀းေရာက္ရွိေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားအျပားျပည့္ႏွက္ ေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိး အထူးသျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနထိုင္ ၾကရသည့္ ကေလးအားလံုးကို ကာကြယ္ေဆးမ်ား ခ်က္ျခင္းထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးေပးရပါမည္။

၆။ ကေလးငယ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ (သို႔မဟုတ္ လူႀကီးတစ္ဦးခ်င္းအတြက္)ကာကြယ္ေဆးထိုးကဒ္ျပားမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံတိုက္ေကၽြးတိုင္း ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံ ျပသၾကရပါမည္။

The Internet of Good Things