ဘာသာစကား: Burmese
80bcb4c31d0049f59b8d2d535b624583

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အေအးမိျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားရေအာင္

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၅-ေယာက္တိုင္းတြင္ ၁-ေယာက္ ေသဆံုးေနၾကရသည္။

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေအးမိျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏွင့္ ႏွာေစးႏွာရည္ယိုျခင္းတို႔သည္ ကေလးဘ၀တြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စိုးရိမ္ရ ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ အဆုတ္ေရာင္ သို႔မဟုတ္ တီဘီေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုဆိုး၀ါးသည့္ နာမက်န္းျဖစ္ေစသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသည္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္အတူ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ အသက္ဆံုးရွဳံးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္းကေလးတိုင္းႏွင့္ေယာက္်ားေလးတိုင္းသည္ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ဳိးကုိ ခံယူႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းႏွင့္ အျခားဖ်ားနာမႈမ်ားကုိ တိက်စြာရွာေဖြစစ္ေဆးခံယူ၍ အခ်ိန္မီေဆးကုသခံယူခြင့္ရွိပါသည္။

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္ အခ်ဳိ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ ေခ်ာင္းဆိုး သို႔မဟုတ္ အေအးမိေနေသာ ကေလးကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြးထားရပါမည္။ အစားအစာႏွင့္ေရမ်ား စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္သမွ် စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အားေပး တိုက္တြန္းရပါမည္။

၂။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အသက္ရွဴျမန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴခက္ေနေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ နမိုးနီးယားေခၚအဆုတ္ေရာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆုတ္တြင္ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္ အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျပဳစုကုသမႈကို ခ်က္ခ်င္းခံယူရပါမည္။ လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္ ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

၃။ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ကေလးအသက္ ပထမေျခာက္လအရြယ္အထိ မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ဳိးတည္း တိုက္ေကၽြးရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကရပါမည္။ ကေလးငယ္တိုင္းကို အာဟာရျပည့္၀ေအာင္ေကၽြးေမြးၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ ထုိးႏွံတိုက္ေကၽြးေပးရပါမည္။

၄။ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ရက္သတၱပတ္ သံုးပတ္ေက်ာ္သည္အထိ ေခ်ာင္းဆက္ဆိုးေနပါကခ်က္ခ်င္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလး၏အဆုတ္တြင္ ေရာဂါပိုး၀င္ေနၿပီး တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။

၅။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေငြ႔ႏွင့္မီးခိုးေငြ႔မ်ား ရွဴရွဳိက္ေနရပါကအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အျခားအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

The Internet of Good Things