ဘာသာစကား: Burmese
b3e444b67f6c47f8b31c8ece85c78c5b

ငွက္ဖ်ားေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ဘယ္လိုကာကြယ္တားဆီးၾကမလဲ

ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျခင္ကိုက္ရာမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားပါသည္။ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုးရွဳံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး လူငယ္မ်ားအတြင္း ႀကီးထြားမႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ငွက္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ေသာ ကေလးမ်ားမွာ မိခင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ကေလးအေသေမြးျခင္းမ်ားအျပင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အႏိုဖိလိစ္ျခင္ကိုက္ရာမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားပါသည္။ျခင္သည္ ပလပ္စ္မိုဒီယမ္ ဟုေခၚသည့္ ငွက္ဖ်ားပိုးကို လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ျခင္ကိုက္ရာမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေစပါသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေနသူတစ္ဦးသည္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ႀကီးျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ပြား ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ဖ်ားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားပါက လ်င္ျမန္စြာ ဆိုး၀ါးလာႏိုင္ပါသည္။ အသက္ ၅-ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ခုခံႏိုင္စြမ္းအား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ေစာစီးစြာကာကြယ္ကုသျခင္းျဖင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ေစာစီးစြာႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ကုသမႈမ်ားအျပင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ေရးမ်ားပါ၀င္သည့္ စနစ္က်ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အခြင့္ အလမ္းရွိပါသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

၁။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ျခင္ကိုက္ရာမွတစ္္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည္။ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ျဖင့္အိပ္ျခင္းသည္ ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္
ေပးသည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

၂။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ကိုယ္အပူရွိန္ရွိေသာ ကေလးမ်ားကို က်န္း
မာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါမည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသမႈ
ကို အျမန္ဆံုးခံယူရပါမည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးသည္ ပလပ္မိုတီယမ္ ဖဲလ္စီေပရမ္အမ်ိဳးအစား ငွက္ဖ်ားအတြက္ ေအစီတီေဆးကုထံုး
(ACTs) ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားပါသည္။ငွက္ဖ်ားေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည့္ မည္သည့္ ေဒသတြင္
မဆို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ညႊန္ၾကားေပးသည့္ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္
ေဆးမ်ားကို စားသံုးရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ားျဖင့္ အိပ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ ကေလး သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနေကာင္းလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္ႏွင့္အစားအစာ အမ်ားအျပား လုိအပ္ပါသည္။

The Internet of Good Things