ဘာသာစကား: Burmese
e7ed9db54a404c0db06b7a2470db5f6b

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကိုအေထာက္အကူ

တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

ငယ္ရြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ ေရမသန္႔ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာအသက္အုပ္စုရွိ ကေလးမ်ားထက္ နာမက်န္းျဖစ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိ မိသားစုအတြက္ ေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္တားဆီးရန္ လိုက္နာရမည့္ သိမွတ္စရာအခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ား ?

ငယ္ရြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားေသာအသက္အုပ္စုရွိ ကေလးမ်ားထက္ နာမက်န္းျဖစ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။ ေရမသန္႔ျခင္း၊ ပတ္၀န္း က်င္မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာသည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ အေလ့အက်င့္သည္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္သည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မ်က္စိထဲပိုး၀င္ျခင္း အထူးသျဖင့္ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါအပါအ၀င္ အျခားေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကီးမားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ကို ေရ၊ ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာရပါမည္။(၁) ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား၏ မစင္အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ၿပီးသည့္အခါတိုင္း (၂) ကေလးငယ္မ်ားမစင္စြန္႔ရန္ အကူအညီေပး ၿပီးတိုင္း (၃) မိမိကိုယ္တိုင္မစင္အညစ္အေၾကးစြန္႔ၿပီးတိုင္း (၄) အစားအစာမ်ားမကိုင္မီႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အစားအစာမေကၽြးမီႏွင့္ (၅)အညစ္ အေၾကးႏွင့္အမႈိက္သရိုက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း လက္ကို ေရ၊ ဆပ္ျပာ တို႔ ျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာရပါမည္။

ယင္လံုအိမ္သာႏွင့္ ေရေလာင္းအိမ္သာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္သည့္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည့္ အထူး သျဖင့္ လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားျဖစ္သည္။ဤအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းသည့္ အကာအကြယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အာဟာရမ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူ ေပးပါသည္။

တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ သိသင့္သည့္အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္မ်ား

၁။ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား၏ မစင္မ်ားအပါအ၀င္ မစင္အညစ္အေၾကားမ်ားအားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းစြာစြန္႔ပစ္ရပါမည္။ မိသားစုအားလံုး အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္ အိမ္သာကိုသာ အေသအခ်ာ အသံုးျပဳရပါမည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးေနာက္ေဖးအိုးျဖင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ေစျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အိမ္သာမရွိပါက အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေျမျမဳပ္ပစ္ ရပါမည္။

၂။ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ မိသားစု၀င္တိုင္းသည္မစင္အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးသည့္အခါတိုင္း၊ အစားအစာမ်ားမကိုင္မီ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမျပဳမီႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အစားအစာမ်ားမတိုက္ေကၽြးမီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္ကို ေရ၊ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာ ရပါမည္။ ဆပ္ျပာမရႏိုင္ပါက ဆပ္ျပာအစား မီးဖိုျပာႏွင့္ ေရတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၃။ ေန႔စဥ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကိုသံုး၍ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္မ်က္ႏွာသစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မ်က္စိအတြင္း ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါ သည္။၃။ ေန႔စဥ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကိုသံုး၍ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္မ်က္ႏွာသစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မ်က္စိအတြင္း ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါ သည္။

၄။ လူတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ ေသာက္သံုးေရသည္ စိတ္ခ်ရေသာ ေရအရင္းအျမစ္မွ လာေသာေရ သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္ထားေသာ ေရ ျဖစ္ရပါမည္။ ေရသန္႔ရွင္းေနေစရန္ ေရသယ္ယူရာႏွင့္သိုေလွာင္သည့္ ေရစည္ေရအိုးမ်ားကိုလည္း အတြင္းအျပင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားရပါမည္။ အဖံုးမ်ားလည္း ဖံုးအုပ္ထားရပါမည္။ လိုအပ္ပါက အိမ္တြင္းသံုး ေရသန္႔စင္ျခင္းနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရကိုက်ိဳခ်က္ျခင္း၊ ေရစစ္ယူျခင္း၊ ကလိုရင္းေဆးခပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနေရာင္ျခည္ခံျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း ေရသန္႔စင္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ မကုန္ဘဲက်န္ေနေသာ ခ်က္ၿပီးအစားအစာမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။မခ်က္ ျပဳတ္ရေသးေသာ အစားအစာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေဆးေၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာ မ်ားကို ပူပူေႏြးေႏြး စားရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ မစားမီ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ေႏႊးရပါမည္။

၆။ အစားအစာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာျပင္ဆင္မည့္ေနရာ၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ တိရစာၧန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀း ထားရွိရပါမည္။အစားအစာမ်ားကို အဖံုးပါေသာ ခြက္မ်ားျဖင့္ ထားသိုရပါမည္။

၇။ အိမ္မ်ားမွ အမႈိက္သရိုက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာစြန္႔ပစ္ပါက မိမိတို႔ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းေစၿပီး က်န္းမာ ေရးကို အေထာက္အကူေပးပါသည္။နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

၈။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။သန္႔ရွင္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕သည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ ရန္ႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ားေလွ်ာ္ဖြတ္ၿပီး လွန္းရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္၍ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရပါမည္။ သန္႔စင္သည့္ပိတ္စမ်ားကို အျခားေသာအမိႈက္သရိုက္မ်ားႏွင့္အတူ ေသခ်ာစြာ စြန္႔ပစ္ရပါမည္ သို႔မဟုတ္ မီး႐ွဳိ႕ ပစ္ရပါမည္။

The Internet of Good Things