ဘာသာစကား: Burmese
2bde5d182fab41778b73ea1aac02d1ef

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုတာဘာလဲ ?

ကေလးတိုင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ကေလးတိုင္းတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းႏိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အေလးထားခံပိုင္ခြင့္၊ လံုေလာက္သည့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။

မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရွ႕ဆံုးမွဦးစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနသူမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေစၿပီး ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး ကေလးမ်ားေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အိမ္ျပင္ပ တြင္ ဖန္တီးစီစဥ္ေပးရန္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။

ကံအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အ၀ မရရွိခဲ့ၾကေပ။ကေလးအမ်ား အျပားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အဓမၼႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လြဲမွားစြာျပဳမူခံရျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈထားခံရျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း၊ ၀ိုင္းပယ္ ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳက်င့္ခံေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ျခင္း၊ ႀကီးထြားျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး ျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ကေလးငယ္ သန္းေပါင္း ၁၆၀-ေက်ာ္သည္ ကေလးဘ၀တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးေနၾကရမည့္အစား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ အသက္ ၅-ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၄-ႏွစ္အၾကား ကေလး သန္းေပါင္း ၁၆၀-ေက်ာ္သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထား ၾကသည္။ ကေလးသူငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ မိန္းကေလးအမ်ားစုမ်ားမွာ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနၾကၿပီး ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္သည္ လူကုန္ကူးျခင္းခံေနၾကရသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုတာဘာလဲ ?

မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေယာက်္ားေလးမ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုလာႏိုင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ပိုင္းမ်ားကလည္း အလြဲအသံုးျပဳခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။.

၁။ ကေလးငယ္တိုင္း မိသားစုအတြင္း ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဳိးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။အကယ္၍ မိသားစုသည္ ကေလးငယ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုမ်ား အတူတကြေပါင္းစည္းေနထိုင္ ႏိုင္ေရးကို ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ကေလးငယ္တိုင္း အမည္ရွိရမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ကေလးငယ္တိုင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ရွိရပါမည္။ ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးအတြက္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္၊ ဥပေဒေရးရာအကာအကြယ္ရရွိပုိင္ခြင့္၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ခံစားရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး သန္းေပါင္း ၂၃၀-နီးပါးခန္႔သည္ ေမြးဖြားမွတ္ပံုတင္စာရင္း မ၀င္ၾက ရပါ။ ေမြးစာရင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလြဲအသုံးျပဳခံရျခင္းႏွင့္ မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကုိ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ခံမႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးကုိမဆုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမည္။ရုပ္ပုိင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ အရြယ္မေရာက္မီ ေစာစီးစြာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားလိင္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းကို လွီးျဖတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ မိသားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၄။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွမဆို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ကေလးငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းေနျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အဆုိး၀ါးဆုံးပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ လုံး၀ခုိင္းေစ ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ အထူးသျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲသည့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရျခင္း၊ အခုိင္းအေစဘ၀ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရျခင္း၊ အတင္း အၾကပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လည္း လုံး၀ မပတ္သက္ေစရပါ။

၅။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ေနအိမ္၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လိင္မႈဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမူခံရျခင္းႏွင့္ မတရားအျမတ္ထုတ္ခံေနရျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။လိင္မႈဆုိင္ရာအလြဲျပဳျခင္းႏွင့္ မတရားအျမတ္ ထုတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါမည္။ လိင္မႈဆုိင္ရာအလြဲျပဳျခင္းႏွင့္ မတရားအျမတ္ထုတ္ ျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္သြားေစရန္ အျမန္ဆုံးကူညီပံ့ပုိးျခင္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

၆။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ အစုိးရ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရေသာကေလးငယ္မ်ားကို ကြဲကြာေနေသာမိသားစု၊ ရပ္ရြာႏွင့္ အတူတကြ ျပန္လည္ စုစည္းေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ဳိးစီးပြားကုိေရွ႕ရႈ၍ ကူညီပံ့ပုိးေပး ၾကရပါမည္။

၇။ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စီရင္မႈမ်ားတြင္လည္း ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈရွိေရးသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံရပါမည္။ကေလးငယ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တားဆီးထားျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးမွက်င့္သုံးရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဒုကၡေရာက္ေန သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာသက္ေသထြက္ဆိုျခင္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ဗဟုိျပဳ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္း က်င့္သုံးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၈။ ၀င္ေငြရရွိေရးပ့ံပုိးမႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား အတူတကြေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊ ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိခံစားေရးတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

၉။ ကေလးတုိင္း အသက္ႏွင့္လုိက္ဖက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကားသိႏုိင္ခြင့္ရရွိရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ သူတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိရပါမည္္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ လြဲမွားစြာျပဳမူခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းႏွင့္ မတရားေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းတု႔ိမွ ကုိယ္တုိင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႀကြ စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တက္ၾကြသည့္ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

The Internet of Good Things