ဘာသာစကား: Burmese
4eb3dc5208a74d9280e2f88c44856f3e

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမွအႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္း

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းအတြက္ မည္သို႔ကာကြယ္တားဆီးၾကမည္နည္း ?

ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ ေထာင္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မေတာ္တဆထိခိုက္အနာတရျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးေနၾကရသည္။ အသက္ေသေစ ႏိုင္ေလာက္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမဟုတ္သည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာကေလးမ်ားသည္ ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ကုသရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိသူအမ်ားစုမွာ ရာသက္ပန္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္္ က်န္ရွိေနၾကရသည္။

အျဖစ္မ်ားသည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားမွာ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ ဒဏ္ရာမဟုတ္သည့္ ေရနစ္ျခင္း ( တစ္ခါတစ္ရံ ေရနစ္ေလာက္္သည့္နီးပါးအေျခအေနအထိ ရည္ညႊန္းသည္) အပူေလာင္ျခင္း၊ လိမ့္က်ျခင္း ႏွင့္ အဆိပ္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အားလံုးနီးပါးမွာ ကာကြယ္တားဆီး၍ ရႏိုင္ပါသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ မည္သို႔ကာကြယ္တားဆီးၾကမလဲ ?

၁။ အကယ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို အေသအခ်ာထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို စီစဥ္ပံ့ပိုးေပးထားပါက ျပင္းထန္သည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အမ်ားအျပားကို ကာကြယ္တား ဆီး၍ ရႏိုင္ပါသည္။

၂။ လမ္းမေပၚသုိ႔မဟုတ္ လမ္းမအနီး၀န္းက်င္မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ လမ္းမအနီးအနား သို႔မဟုတ္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေဆာ့ကစားရန္ မသင့္ပါ။ လမ္းမအနီးအနားတြင္ ရွိေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ လမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ သူတို႔ႏွင့္အတူ အသက္ အရြယ္ႀကီးသူ တစ္ဦးဦးရွိေနရပါမည္။ ကေလးမ်ား စက္ဘီး သုိ႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးလ်င္လည္း ဦးထုပ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ မ်ားကုိ ေဆာင္းထားေပးရပါမည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လုိက္ပါလာပါကလည္း ကေလးငယ္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ခါးပတ္ႀကဳိးမ်ား ပတ္ထားေပးရပါမည္။

၃။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေရထဲတြင္ထားပါက ၂-မိနစ္မျပည့္မီ ေရနစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရတိမ္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေရနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ေရနစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရခ်ဳိးကန္အတြင္း၌ပင္ ေရနစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေရထဲ သုိ႔မဟုတ္ ေရႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ ေယာက္တည္း မထားခဲ့ပါႏွင့္။

၄။ ကေလးမ်ားကုိ မီး၊ မီးဖုိ၊ ပူေနေသာအရည္ႏွင့္ ပူေနေသာအစားအစာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းရာေနရာမ်ားတြင္ ထားျခင္း အားျဖင့္ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၅။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လိမ့္က်ျခင္းသည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ေလွခါးမ်ား၊ ၀ရံတာမ်ား၊ အိမ္အမုိးမ်ား၊ ျပတင္းတံခါမ်ား၊ ကစားသည့္ေနရာႏွင့္ အိပ္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ကေလးမ်ားလိမ့္မက်ေစရန္ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာစီမံထား႐ွိရပါမည္။ ကေလးမ်ားကုိလိမ့္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဒါင္လုိက္တုိင္မ်ားကုိ အတားအဆီးအျဖစ္ ကာရံတပ္ဆင္ထားရပါမည္။

၆။ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အဆိပ္ရည္မ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ အေရာင္ခၽြတ္ေဆးမ်ား၊ အက္ဆစ္၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာအရည္မ်ားႏွင့္ ေရနံဆီကဲ့သုိ႔ေသာ ေလာင္စာဆီမ်ားကုိ ကေလးသူငယ္မ်ား မျမင္ႏုိင္သည့္၊ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာထားသုိရပါမည္။အႏၲရာယ္ ႀကီးမားသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဘူးမ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာသုိေလွာင္ထားၿပီး ထင္ထင္ရွားရွားအမွတ္အသား ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ေသာက္ေရဘူးမ်ားႏွင့္ လုံး၀ထည့္မထားရပါ။ အဆိပ္သင့္ေစေသာပစၥည္းမ်ားကုိထည့္ရန္ ကေလးမ်ားဖြင့္၍မရႏုိင္ေသာ ပုလင္း/ဘူးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

၇။ ဓားမ်ား၊ ကပ္ေၾကးမ်ား၊ ခၽြန္ထက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဖန္ကြဲစမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာထိခုိက္အနာတရကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ဤပစၥည္းမ်ားကုိ ကေလးမ်ား လက္လမ္းမမီႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိရပါမည္။ အသက္ရႈမြန္းၾကပ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိရပါမည္။

၈။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ပါးစပ္အတြင္းသုိ႔ ထည့္လုိတတ္ၾကသည္။ကေလး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္စုိ႔မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အေၾကြေစ့မ်ား၊ သစ္အေစ့အမာမ်ားႏွင့္ ၾကယ္သီးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေသးငယ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ထားရပါမည္။ ကေလးငယ္မ်ားစားသည့္ အစားအစာမ်ားကုိလည္း ခပ္ေသးေသးႏွင့္ ခပ္ပါးပါးလွီးျဖတ္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ကေလးငယ္ မ်ား အလြယ္တကူ၀ါးၿပီး မ်ဳိခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

The Internet of Good Things