ဘာသာစကား: Burmese
e43142680eb841f0b78f3dc789266505

ကေလးငယ္မ်ားရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကေလးငယ္မ်ားေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြက အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသလဲ ?

ကေလးအသက္ပထမ(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးဘ၀သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအရြယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ က်န္းမာေရး၊ ႀကီးထြားမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းအတြင္း၊ မိသားစုအတြင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၊ သာမန္ဘ၀အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္းစသည့္ ကေလးအနာဂတ္ဘ၀၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကေလး၏ ပထမ(၈)ႏွစ္အရြယ္သည္ ကေလး၏ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးအသက္ ပထမ(၃)ႏွစ္အရြယ္သည္ ကေလးဦးေႏွာက္ကို ပံုေဖာ္ေနသည့္အရြယ္ျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြက အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလဲ ?

၁။ ကေလး၏ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကာလတို႔သည္ ကေလး၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကေလးမ်ား အာ႐ံုခံစားမႈ မွန္သမွ် သည္ စဥ္းစားျခင္း၊ ခံစားျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဥာဏ္ကို ပံုသြန္းေလာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

၂။ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လ်င္ျမန္စြာေလ့လာသင္ယူၾကသည္။ ဂရုဏာႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္သည့္အာဟာရ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အျပင္ ၾကင္နာယုယမႈ၊ ဂရုစိုက္ခံရမႈ၊ ေခ်ာ့ျမဴႏိႈးဆြေပးမႈမ်ား ရရွိခဲ့လွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာေလ့လာသင္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၃။ ကေလးမ်ားကို ေဆာ့ကစားရန္ႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈျပဳရန္ အားေပးျခင္းသည္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္မႈတို႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို စာသင္ၾကား ေစရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစပါသည္။

၄။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးရွိေနသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ား(လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားရမႈမ်ား)ကို အတုယူ၍ ျပဳမူေလ့ရွိၾကပါသည္။

၅။ ကေလးငယ္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ ေက်ာင္းထားျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစပါသည္။မိဘမ်ား၊ အျခားျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။

၆။ ကေလးတိုင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တူညီၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈႏႈန္းသည္ သူတို႔တစ္ဦးခ်င္း၏ လႈပ္ရွားမႈေပၚ မူတည္ပါသည္။ကေလးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ပင္ကိုယ္စရိုက္၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ပံုစံႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ပံုစံမ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။

The Internet of Good Things