ဘာသာစကား: Burmese
aa6275d5ffa5403ba8056ef865605826

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၏အေရးႀကီးပံု

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ သိမွတ္စရာအခ်ဳိ႕

မိခင္ႏို႔ေသာက္သံုးရေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ အျခားအစားထိုးႏို႔မႈန္႔မ်ား ေသာက္သံုးရေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး ပိုမိုႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးၾကပါသည္။

ရင္ေသြးငယ္တိုင္းကို ေမြးစမွပထမေျခာက္လအတြင္း အျခားေသာအရည္ (သို႔) အစားအစာမ်ား (သို႔) ေရပင္မတိုက္ပဲ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ ၈၀၀,ooo ခန္႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိခင္ႏို႔ကို ကေလးငယ္ အသက္(၂)ႏွစ္ႏွင့္ အသက္(၂)ႏွစ္ ထက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးပါက ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ားသည္လည္း မ်ားစြာတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

မိခင္ႏို႔မေသာက္သံုးခဲ့ရေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ နာမက်န္းမႈအႏၱရာယ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ထိုနာမက်န္းမႈေၾကာင့္အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈလည္း ပိုမို ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ မိခင္ႏို႔ေသာက္သံုးရေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နာမက်န္းမျဖစ္ေစရန္ မိခင္ႏို႔က အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြး ျခင္းသည္ သဘာ၀ျဖစ္ၿပီး ရင္ေသြးငယ္တိုင္းကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ အျခားေသာ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အစားထိုးအစားအစာမ်ား တိုက္ ေကၽြးရန္ တတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဖ်ာ္စပ္ရန္ ေရသန္႔ရႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဖ်ာ္စပ္ရန္ႏွင့္တိုက္ေကၽြးရန္ သန္႔ရွင္းေသာအေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ား ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိခင္ႏို႔ကိုသာ တိုက္ေကၽြးရပါမည္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုတိုင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုတိုင္း ဘာေတြသိထားသင့္သလဲ

၁။ ေမြးစမွ ပထမေျခာက္လအရြယ္အထိ ကေလးငယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အစားအစာႏွင့္အရည္မွာ မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာျဖစ္သည္။ဤအသက္ အရြယ္တြင္ အျခားအစားအစာ၊ အရည္ႏွင့္ ေသာက္ေရပင္ တိုက္ေကၽြးရန္ မလိုအပ္ပါ။

၂။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း မိခင္ကို ေပးအပ္ပါ။ကေလးကို အသားခ်င္းထိေတြ႕ၿပီး ေႏြးေထြးစြာ ေထြးေပြ႔ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမြးၿပီး တစ္နာရီအတြင္း မိခင္ႏို႔ကို စတင္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။

၃။ မိခင္တိုင္းလိုလို မိခင္ႏို႔ကို အခက္အခဲမရွိ ေကာင္းစြာ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။ မၾကာခဏ ႏို႔တိုက္ျခင္းသည္ ႏို႔ကို ပိုမိုထြက္ေစပါသည္။

၄။ မိခင္ႏို႔သည္ ရင္ေသြးငယ္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း ျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးအၾကား ေမတၱာဓါတ္ႏွင့္ တြယ္တာမႈကို ပိုမို ရရွိေစပါသည္။

၅။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးကူးစက္ခံေနရပါက ေအအာရ္တီကုထုံးျဖင့္စတင္ကုသရန္လိုအပ္ၿပီး ကေလးအသက္(၆)လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ထို႔ေနာက္ အျခားသင့္ေတာ္သည့္ မိခင္ႏို႔အစားထိုးပစၥည္းမ်ား စတင္ေကၽြးႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍ မိခင္ႏို႔ကိုလည္း ကေလးအသက္(၁)ႏွစ္အထိ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ကေလးငယ္သည္ အာဟာရလံုေလာက္စြာပါ၀င္ၿပီး အႏၱရာယ္ ကင္းသည့္အစားအစာမ်ားကို စားသံုးႏိုင္ၿပီး မိခင္ႏို႔မရႏိုင္ေတာ့သည့္အခါမွသာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ရပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အိမ္ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကေလးငယ္ကို မိခင္ႏို႔ ဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ ရွိေန စဥ္အတြင္း မိခင္ႏို႔ကို မၾကာခဏ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။ မိခင္ႏွင့္ကေလး အတူတကြရွိမေနပါက မိခင္ႏို႔ကို ညွစ္ထုတ္ေပးပါ။ သို႔မွသာ အျခားၾကည့္ ႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားက ညွစ္ယူထားေသာႏို႔ရည္ကို သန္သန္႔ရွင္းရွင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ကေလးငယ္ကို တိုက္ေကၽြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ ကေလးအသက္ ေျခာက္လျပည့္ၿပီးေနာက္ အျခားေသာအစားအစာမ်ား စတင္စားသံုးေနေသာ္လည္း ကေလးအသက္၂-ႏွစ္ ႏွင့္ ၂-ႏွစ္ေက်ာ္သည္ အထိ မိခင္ႏို႔ကို ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။ မိခင္ႏို႔မွ ကေလးငယ္အတြက္ အာဟာရႏွင့္အင္အားမ်ား အဓိကရရွိႏိုင္ၿပီး ကေလးနာမက်န္း ျဖစ္မႈ မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ မိခင္ႏို႔သည္ အဓိက အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။

The Internet of Good Things