ဘာသာစကား: Burmese
17831b7e75b74c85b2e92e9c705171d6

ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္မိသားစုအစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း

ကေလးရယူဖို႔ ဘာေၾကာင့္ေစာင့္ဖို႔ လိုအပ္သလဲ ?

မိသားစုအစီအစဥ္(သားဆက္ျခားျခင္း)ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္အသက္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အထိေရာက္ဆံုးႁမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားလြန္းျခင္း၊ ကေလးနီးလြန္းျခင္းႏွင့္ အသက္(၂၀)ႏွစ္ေအာက္မိခင္မ်ား ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကေလးရယူဖို႔ဘာေၾကာင့္ေစာင့္ဖုိ႔လိုအပ္သလဲ ?

၁။ အသက္(၂၀)ႏွစ္မတိုင္မီ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ မိခင္ႏွင့္ သူမ၏ရင္ေသြးငယ္ပါ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၂။ မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကိုယ္၀န္မေဆာင္မီ အငယ္ဆံုးကေလးအသက္ (၂)ႏွစ္မွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ေစာင့္သင့္ပါသည္။

၃။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အႀကိမ္မ်ားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားစဥ္တြင္ အႏၱရာယ္ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၄။ မိသားစုအစီအစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ကေလးစယူသင့္သည္၊ ဘယ္ႏွစ္ ေယာက္ယူသင့္သည္၊ ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ျခားသင့္သည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကေလးမယူသင့္ေတာ့သည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိသားစုအစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး ေသခ်ာထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္မရရွိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။

၅။ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအ႐ြယ္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ မိသားစုအစီအစဥ္(သားဆက္ျခားျခင္း)ကိစၥအတြက္ တာ၀န္ရွိပါ သည္။ မိသားစုအစီအစဥ္(သားဆက္ျခားျခင္း)၏ ရရွိႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအက်ဳိးတရားမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္အခြင့္အလမ္း မ်ားကို သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

The Internet of Good Things