ဘာသာစကား: Burmese
dbac280afe334eb3a9e69b0e6cb79802

သားသမီးရယူျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေမြးဖြားႏိုင္ေရးအတြက္ သိမွတ္စရာမ်ား

ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ေမြးဖြားမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး ၈၀၀-ခန္႔သည္ ေန႔စဥ္ အသက္ဆံုးရွဳံးလ်က္ရွိေနၾကသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တိုင္းသည္ က်န္းမာေသာရင္ေသြးငယ္မ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ေဖြးဖြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြား ျခင္းအပါအ၀င္ မိခင္ကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ကိုယ္၀န္မေဆာင္မီႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကလည္း လံုေလာက္သည့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူခဲ့ျခင္းမရွိျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လမေစ့မီ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ေသာကေလး ေမြးဖြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံျဇစ္သည္။

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေမြးဖြားျခင္းအတြက္ သိမွတ္စရာမ်ား

၁။ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အာဟာရမွ်တျပည့္စံုစြာစားသံုးခဲ့ရကာ ပညာတတ္ဗဟုသုတၾကြယ္၀ၿပီး က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္(၂၀)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္မွ ကိုယ္၀န္ယူပါက က်န္းမာေသာကေလးမ်ားေမြးဖြားႏိုင္ၿပီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းတို႔တြင္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားလည္း ကင္းရွင္းႏိုင္ပါသည္။

၂။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ကိုယ္၀န္မေဆာင္မီက်န္းမာၿပီး အာဟာရေကာင္းမြန္စြာျပည့္၀ေနပါက မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ားအျပားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကို ပိုမိုစားေသာက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုအနားယူရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဗီတာ မင္ျဖည့္ထားသည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အိုင္အိုဒင္းဆားမ်ားစားသံုးေနေစကာမူ သံဓါတ္ပါေသာအားေဆး သို႕မဟုတ္ ဘက္စံု အာဟာရျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာအစားအစာမ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ စားသံုးေပးရပါမည္။

၃။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တိုင္း အထူးဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး က်န္းမာေသာကိုယ္၀န္ျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ကေလးမေမြးမီ အနည္းဆံုးေလးႀကိမ္ခန္႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ေတြ႔ႀကံဳရတတ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား၏ သတိထားရမည့္လကၡဏာမ်ားကို သိရွိ မွတ္ သားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမြးဖြားစဥ္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာပါက ကၽြမ္းက်င္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈအကူအညီမ်ား မည္သို႔ခ်က္ခ်င္း ရယူ ႏိုင္မည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိစီစဥ္ထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ မိခင္ေရာရင္ေသြးငယ္အတြက္ပါ အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတိုင္း မီးဖြား စဥ္ သားဖြားဆရာမ၊ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူရပါမည္။ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာ ပါက အခ်ိန္မီ အထူးကုသမႈေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရပါမည္။

၅။ ေမြးဖြားၿပီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မိခင္ေရာကေလးအတြက္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ၿပီး မိခင္၊ ဖခင္ႏွင့္အျခားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအား က်န္းမာသန္စြမ္းေသာဘ၀ကို အစပ်ိဳးေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေမြးဖြားၿပီးပါကလည္း ေမြးၿပီး(၂၄)နာရီ အတြင္း၊ ပထမရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ေျခာက္ပတ္ အၾကာတြင္ မိခင္ ေရာကေလးပါ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရပါမည္။ အျခားျပႆနာမ်ား ေတြ႔ရွိလာပါကလည္း မၾကာခဏ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၆။ က်န္းမာေသာမိခင္၊ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးကို လိုအပ္သည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ မိသားစု ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ပတ္၀န္းက်င္တို႔သည္ ေမြးကင္းစကေလး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ရွင္သန္ေနေစေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေစ ပါသည္။

၇။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ အဆိပ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႀကီးထြားစ သေႏၶသားႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၈။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူမ၏ကိုယ္၀န္အတြက္ပါ အႏၱရာယ္ႀကီးမားပါသည္။ ကိုယ္၀န္ပ်က္ျခင္း၊ လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္သည့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ပုိ၍ မ်ားျပားေစပါသည္။

၉။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိခင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခ အေနမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏို႔ညွစ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကို ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္။ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေဆးကုသမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ ပါက ေထာက္ပံ့ေငြ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

၁၀။ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သားသည္ မိခင္မ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ခံယူရရွိႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ျပည့္စံုေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ မ်ားကိုလည္း နားလည္လက္ခံႏိုင္ရပါမည္။ ပ်ိဳေဖာ္၀င္စ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကိုလည္း တေလးတစား ဆက္ဆံ ျပဳစုၾကရပါမည္။

The Internet of Good Things