ဘာသာစကား: Burmese
160e8b54dd0144d6bf5bf9db2ca5feec

အာဟာရျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေနျခင္းသည္ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကိုကူညီပံ့ပိုးပါသည္။

မိသားစုတိုင္းႏွင့္ျပည္သူတိုင္း အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြသိရွိႏိုင္ခြင့္ရွိသလဲ။

ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ႏွစ္စဥ္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေသဆံုးမႈ၏ ထက္၀က္နီးပါးမွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေစသည့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရဓါတ္မျပည့္၀လ်င္ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ ကေလးအသက္ ပထမရက္ေပါင္း (၁၀၀၀) မျပည့္မီ အာဟာရဓါတ္မျပည့္၀ခဲ့လ်င္ ကေလး၏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ကေလး ႀကီးျပင္းလာမွ ျပဳျပင္၍မရႏိုင္ပါ။ ကေလး၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ထိခိုက္သြားေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္ အင္အားဓါတ္မ်ား (ကယ္လိုရီ)၊ ပရိုတိန္း၊ ကာဘိုဟိုက္ၿဒိတ္၊ အဆီဓါတ္၊ ဗီတာမင္၊ သတၳဳဓါတ္ႏွင့္ အျခားေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ား လံုေလာက္စြာမ ရရွိခဲ့ပါက အာဟာရမျပည့္၀မႈမ်ား ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကလပ္စည္းစုမ်ား က်န္းမာသန္ စြမ္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အာဟာရဓါတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးငယ္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီး တစ္ဦးသည္ အာဟာရ မလံုေလာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဟာရလြန္ကဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဟာရခြ်တ္ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုတိုင္းႏွင့္ျပည္သူလူထုတိုင္း သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

၁။ ကေလးငယ္သည္ ႀကီးထြားၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလ်င္အျမန္ တိုးလာသင့္ပါသည္။ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႀကီးထြားမႈကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ကေလးတိုင္းကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပံုမွန္ခ်ိန္ေပးရပါမည္။ ပံုမွန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ေနေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္တိုးမလာပါက သို႔မ ဟုတ္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားက ကေလးႀကီးထြားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက တစ္ခုခုမွားယြင္းေနၿပီ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္ကို သိရွိရပါမည္။ ကေလးကို က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပသသင့္ပါသည္။

၂။ ကေလးအသက္ ပထမေျခာက္လအရြယ္အထိ ကေလးငယ္အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အစားအစာႏွင့္အရည္မွာ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ကေလးအသက္ ေျခာက္လေက်ာ္ပါက ကေလးက်န္းမာစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစရန္ မိခင္ႏို႕ အျပင္ အျခားေသာ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း လိုအပ္ပါသည္။

၃။ ကေလး အသက္ ၆-လ မွ စ၍ အင္အားလိုအပ္ခ်က္ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ႏို႔အျပင္ အျခားအစား အစာ မ်ားကို တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္မွသံုးႀကိမ္ ေကၽြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ကေလး အသက္ ၉-လ မွ ၂၃-လအရြယ္တြင္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္ အထိ ေကၽြးေမြးရပါမည္။ ကေလး၏ စားခ်င္စိတ္ႏွင့္ ခံတြင္းေကာင္းမႈအေပၚမူတည္၍ အသီးအႏွံမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဟာရျဖစ္ေစမည့္ ရိုးရာေဒသ အစားအစာမ်ားကို ထမင္းမစားမီ ၾကားအခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေကၽြးေမြးေပးရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ရင္ေသြးငယ္ကို အစတြင္ အစာနည္းနည္းသာ ေကၽြးရပါမည္။ သူ/သူမ ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အစားအစာ အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို အေရအတြက္ႏွင့္အႀကိမ္ကို တိုးျမွင့္ ေကၽြးေမြးေပးရပါမည္။

၄။ ကေလးမ်ားအစားအစာေကၽြးေသာအခ်ိန္သည္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အျပန္အလွန္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ ဆိုင္ရာ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ ေပးရာေရာက္ပါသည္။ မိဘ သို႔မဟုတ္ အျခားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ားသည္ ကေလးကို အစားအစာေကၽြးေနစဥ္ စကားေျပာေပး ရပါမည္။ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို တန္းတူရည္တူ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ ေကၽြးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမည္။

၅။ ကေလးငယ္၏ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဲိးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အပို ဗီတာမင္ ‘ေအ’ လိုအပ္ပါသည္။ဗီတာမင္ ‘ေအ’ ကို အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စားအုန္းဆီ၊ ဥမ်ား၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသည္း၊ ငါး၊ အသားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗီတာမင္ေရာစပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ မိခင္ႏို႔မ်ားမွလည္း ဗီတာမင္ ‘ေအ’ ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဗီတာမင္‘ေအ’ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေရာဂါျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ ေျခာက္လမွ ငါးႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလး မ်ားအား ဗီတာမင္ ‘ေအ’ ေဆးေတာင့္ကို ၄ လ မွ ၆ လ တိုင္း တစ္ႀကိမ္ ျဖည့္စြက္တိုက္ေကၽြးရပါမည္။

၆။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ ရန္ သံဓါတ္ျပည့္၀ေသာအစားအစာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။အသည္း၊ အဆီမပါေသာ အသားမ်ားႏွင့္ ငါးမ်ားကဲ့သို႕ေသာ တိရစၧာန္မွ ရသည့္ အစားအစာမ်ားမွ သံဓါတ္ကို ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ သံဓါတ္ေပါင္းစပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ သံဓါတ္ျဖည့္စြက္ အစား အစာ(သံဓါတ္ေဆးျပား) မ်ားမွလည္း သံဓါတ္ကို ေကာင္းစြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၇။ ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အသိဥာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၏ အစားအစာတြင္ အိုင္အိုဒင္းဓါတ္ပါ၀င္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။အိုင္အိုဒင္းဓါတ္သည္ ကေလး၏ သင္ယူေလ့လာမႈ၊ စြမ္းရည္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေစမႈ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္မႈေပးရာတြင္ အဓိက အေရးပါပါသည္။ ရိုးရိုးဆား အစား အိုင္အိုဒင္းဆားကို စားသံုးျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူမ၏ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အိုင္အိုဒင္းဓါတ္ကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ကေလးငယ္သည္ အစားအစာႏွင့္ အရည္မ်ား ပိုမို စားသံုးလာသည့္အခ်ိန္ မွစ၍ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈမွာလည္း ပိုမို ျမင့္မားလာႏိုင္ပါသည္။အစားအစာမ်ားထဲသို႕ ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အစားအစာမ်ားသန္႔ရွင္းမႈမရွိဘဲ ညစ္ညမ္းေနျခင္းမ်ား သည္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ အျခားနာမက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိျခင္း၊ အစား အစာမ်ားကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္တတ္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ထားရွိျခင္းမ်ားသည္ နာမက်န္းမျဖစ္ေစရန္ အဓိက ကာကြယ္ေပးပါသည္။

၉။ ကေလးဖ်ားနာေနစဥ္ အရည္မ်ား ပိုမိုေသာက္သံုးရန္လိုအပ္ၿပီး စားေနက်အစားအစာမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္အတိုင္း စားသံုးရန္ ကူညီပံ့ပိုး ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။မိခင္ႏို႔စို႔ေနေသာ ရင္ေသြးငယ္ကို ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုတိုက္ေကၽြးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ကေလး ျပန္လည္ ေနေကာင္းလာသည့္အခါ ကေလးသည္ အစားအစာမ်ားကို ပံုမွန္စားေနက်ထက္ ပိုမိုစားသံုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ နာမက်န္း ျဖစ္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးသြားေသာ အင္အားမ်ားႏွင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ ပိန္လြန္းသည့္ ကေလး သို႔မဟုတ္ ေဖာေရာင္ေနေသာ ကေလးသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အထူးခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူရပါမည္။

The Internet of Good Things